Hand Painted Feng Shui Mini Maneki Neko Lucky Cat Blue "Jin Cai" (Be Wealthy)