Hand Painted Feng Shui Mini Maneki Neko Lucky Cat Orange "Jin Cai" (Be Wealthy)