Hand Painted Feng Shui Mini Maneki Neko Lucky Cat Purple "Jin Cai" (Be Wealthy)