Hand Painted Feng Shui Mini Maneki Neko Lucky Cat Yellow "Jin Cai" (Be Wealthy)